czende

Politika jakosti organizace na r. 2007-2014

Politika jakosti organizace Mikov s.r.o. vychází z etického kodexu a strategie organizace a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji organizace

§      klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb procesně orientovaným  systémem jakosti ve všech našich procesech,

§      vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces,

§      klademe důraz na kontinuální zlepšování všech  procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů,

§      zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší organizace,

§      zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků

Ve vztahu k zákazníkům

§      při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,

§      dodáváme služby a produkty s následným poprodejním servisem v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti,

§      na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka,

§      preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání,

§      vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek
a získávání objektivních a úplných informací.
 

Ve vztahu k zaměstnancům

§      vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno organizace jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců,

§      pěstujeme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou,

§      podporujeme týmového ducha,

§      vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a hospodárnosti výroby a termínů,

§      podporujeme otevřený konstruktivní dialog,

§      zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních,

§      vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP,

§      minimalizujeme účinky technologie na zdraví lidí,

§      pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k dodavatelům

§      budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů,

§      klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě.

Ve vztahu k majitelům

§      klademe důraz na snižování výrobních nákladů a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka.

na začátek stránky