czende

Environmentální politika

Mikov s.r.o. využívá zkušeností svých zaměstnanců a vychází přitom z jejich angažovanosti, znalosti problematiky a řídicích schopností ve shodě se základním zaměřením firmy: 

 • Být tržně orientovanou společností, schopnou v oborech svého podnikání konkurovat jakostí svých výrobků, úrovní vztahu k životnímu prostředí i na nejnáročnějších světových trzích. V souvislosti s tím považujeme vztah k životním u prostředí a za nedílnou součást všech podnikatelských aktivit.
 • plnit platná ustanovení všech zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných závazků souvisejících s ochranou životního prostředí a,
 • trvale zlepšovat systém environmentálního managementu,
 • udržovat systém managementu životního prostředí a v jeho rámci stanovit role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby odpovědnost za uvedené oblasti byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení,
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, úřady, zájmovými skupinami a veřejností a poskytovat jim informace k pochopení politiky, přijatých cílů a výsledků realizace programů v oblastech životního prostředí,
 • soustavně snižovat a řídit dopady činností, produktů a služeb na životní prostředí na úroveň, která nepřevyšuje úroveň odpovídající ekonomicky únosným aplikacím nejlepších dostupných technik,
 • zaměřovat se na prevenci znečišťování životního prostředí a na prevenci snižování počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií,
 • snižovat spotřebu energií, vody, surovin a chemikálií a důsledně vyhodnocovat jejich spotřeby s důrazem na jejich maximální využití a snížení odpadů,
 • využívat systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na prevenci znečišťování a snižování rizik,
 • spolupracovat s dodavateli a zákazníky při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje organizace s ohledem na ochranu životního prostředí, v rámci marketingu se zaměřovat na environmentální požadavky zákazníků,
 • při plánování a provádění nových technologií se orientovat podle nejnovějšího stavu techniky s důrazem na zavádění výrobků, procesů a služeb snižující dopady na životní prostředí a zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců,
 • zahrnout problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury a dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec cítil vlastní odpovědnost za pracovní úraz vzniklý jemu samotnému nebo na jím řízeném pracovišti.
 • Povinností a odpovědností nás všech je plnit požadavky této politiky a podílet se tak na neustálém zlepšování životního.
na začátek stránky