czende

Řízení jakosti

Základní informace o systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu ve společnosti Mikov, s.r.o.

·         Společnost Mikov má zaveden a uplatňuje systém managementu jakosti dle ISO 9001:2009. Mikov je držitelem platného certifikátu od firmy CQS Cert, s.r.o.  

·         Společnost Mikov má zaveden a uplatňuje systém environmentálního managementu jakosti dle ISO 14001:2005. Mikov je držitelem platného certifikátu od firmy CQS Cert, s.r.o.

·         Má kvalifikovaný personál pro provádění nedestruktivních zkoušek

·         U výrobků s větší sériovostí, je-li to vhodné nebo pokud to požaduje zákazník, zpracovává kontrolní plány. Jinak jsou kontrolní operace předepsány v technologickém postupu.

·         Mikov provádí činnosti a má stanovené postupy vyplývající ze zavedeného systému jakosti dle ISO 9001:2009     

              

o        Přezkoumání požadavků zákazníka
o        Zdokumentovaný postup pro změnové řízení
o        Zdokumentovaný postup pro výběr a hodnocení dodavatelů
o        Zdokumentovaný postup pro nakupování a ověřování nakupovaných vstupů
o        Vypracovaný plán interních auditů a auditů realizace výrobků
o        Zdokumentovaný postup pro identifikaci výrobků v celém průběhu výroby
o        Zdokumentovaný postup pro manipulaci, balení a expedici
o        Zdokumentovaný postup pro řízení neshod a neshodných výrobků, včetně určení příčiny neshody
          a stanovení nápravných opatření
o        Zdokumentovaný postup pro řešení neshod zjištěných zákazníkem, včetně určení příčiny neshody a
          stanovení nápravných opatření


·         Mikov má v souladu s ISO 14001:2005 vytvořen registr environmentálních aspektů, který pravidelně aktualizuje
na začátek stránky