Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Obchodní podmínky uvádí práva a povinnosti smluvních stran a jsou platné pro nákup v internetovém obchodu provozovaném firmou Mikov s.r.o.

Smluvními stranami jste

vy – zákazník, tedy buď spotřebitel, tedy člověk, který vlastním jménem uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo podnikatel, tedy živnostník nebo člověk, který jedná jménem instituce nebo firmy a smlouvu s námi uzavíráte v rámci své obchodní, výrobní nebo jiné činnosti.

Pokud uvádíte do své objednávky IČO, berete tím na vědomí, že pro vás platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele

a my - prodávající, firma Mikov s.r.o.

(Mikov s.r.o. se sídlem Mikulášovice 741, PSČ 407 79, IČ 25028626, DIČ CZ25028626, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. OR" vedeným KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13082)

Smluvní vztah uzavíráme podle zákonů ČR.

Vše, i to co nepopisujeme v těchto Obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v případě spotřebitele pak také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Vznik kupní smlouvy

Zboží v e-shopu s uvedenou cenou představuje nabídku prodávajícího.

Když v našem e-shopu vložíte zboží do košíku a z něj nám odešlete objednávku, znamená to, že máte zájem zboží koupit.

Když Vám pak odešleme potvrzení objednávky, vzniká kupní smlouva.

 

Odpovědnost Mikova

Odpovídáme vám za to, že věc při převzetí nemá vady a že má vlastnosti, které jsme popsali nebo které můžete očekávat s ohledem na povahu zboží.

Pokud se vada projeví do 6 měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Máte nárok zboží reklamovat, jestliže se v době do 84 měsíců od jeho převzetí projeví vada. Nevztahuje se to však na zboží, které může být v nabídce za cenu sníženou právě kvůli vadě; nevztahuje se to ani na opotřebení obvyklým používáním nebo na vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení - např. zlomení pera vyhazovacího nože, uvolnění střenek nože apod..

Pokud jste vadu sami způsobili, pak nemáte právo z vadného plnění.

Pokud vada výrobku znamená podstatné porušení smlouvy, máte právo:

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte nárok

Při oznamování vady nám sdělíte, jaký způsob nápravy jste si vybrali.

Když svou volbu nápravy neučiníte včas, máte právo jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Na přiměřenou slevu máte právo i tehdy, když nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit vadnou součást nebo věc opravit, ale i tehdy, když nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo když by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Když je vadné zboží nepodstatným porušením smlouvy, máte nárok na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraníme-li vadu včas nebo ji odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Jakmile si zvolíte jednu z možností, nemůžete ji bez našeho souhlasu již změnit.

Na dodání nové věci nebo výměnu součásti máte nárok i v případě odstranitelné vady, když kvůli opakovanému výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůžete věc používat. V tom případě máte i nárok odstoupit od smlouvy.

V případě vrácení zboží do Mikova pro odstranění vady, odstoupení od smlouvy nebo výměnu nám vrátíte původně dodané zboží (včetně veškerého dodaného příslušenství) nejlépe Českou poštou na adresu uvedenou na začátku Obchodních podmínek.

 

Odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte nárok do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, zboží nám vraťte zpět kompletní, tedy s veškerým příslušenstvím, dokumentací a vším co balení obsahovalo, nepoškozené a čisté, pokud možno i s původním obalem a ve stavu, v jakém jste zboží převzali. Ke zboží přiložte písemnou informaci, která bude obsahovat:

Do 14 dnů od vrácení zboží vám vrátíme zaplacenou částku včetně ceny za standardní poštovné.

V případě, že by zboží, obaly nebo jiné součásti dodávky byly poškozené a v nepoužitelném stavu, vracenou částku úměrně tomu snížíme, abychom chybějící věci mohli nahradit nebo poškozené opravit.

I ostatní detaily při odstoupení od smlouvy řešíme podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Pokud jste si od nás objednali zakázkově upravené zboží nebo pokud jste na zboží provedli změny, nárok na odstoupení od smlouvy nemůžete použít.

Více k právu na odstoupení od smlouvy najdete v § 1837 občanského zákoníku.

 

Dostupnost zboží

Mikov je výrobcem nabízených produktů. Protože výroba nožů probíhá v určitých cyklech, nemusí být konkrétní výrobek v momentě objednání skladem. Momentální dostupnost na skladě se však na e-shopu nezobrazuje.

Jestliže objednáte produkt, který je takto momentálně nedostupný, napíšeme vám, kdy bude zboží vyrobené. Vaši objednávku pak přijmeme teprve poté, kdy odsouhlasíte navržený dodací termín.

Není-li v objednávce uvedeno jinak, dodáváme zboží přednostně v barevném provedení dle vyobrazení na www.mikov.cz .

 

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu Mikov s.r.o. jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč).

U jednotlivých produktů jsou uvedeny konečné ceny, tedy včetně DPH.

Ostatní poplatky, dopravné, doběrečné a náklady na komunikaci prostředky na dálku jsou uváděné zvlášť až v nákupním košíku a jejich výše závisí na vaší volbě.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Objednávání, platba a dodání

Cena zboží je uvedena u každého zobrazeného produktu. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možné následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu Mikov (dále jen „e-shop")

Objednávky přes internetový obchod Mikov zpracováváme pouze v pracovních dnech. Objednávky přijaté během víkendu, svátků a jiných dnů pracovního volna zpracováváme v nejbližší následující pracovní den.

Doporučujeme vám objednávat v e-shopu Mikov prostřednictvím registrovaného profilu zákazníka a to především při opakovaných nákupech.

Doručení - Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy se liší podle způsobu dopravy, kterou si zvolíte.

Platba – Pokud není individuálně sjednáno jinak, platbu lze provést pouze předem. K dispozici je možnost platby kartou, na dobírku, v hotovosti při převzetí zboží, převodem na účet nebo prostřednictvím služby PayPal.

V případě, že zaplatíte kartou a následně objednávku zrušíte, obdržíte zpět částku sníženou o poplatek za takovou transakci účtuje banka.

 

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se zavazujeme, že naše výrobky budou po stanovenou dobu způsobilé k obvyklému použití a že si zachovají obvyklé vlastnosti. Záruku můžeme poskytnout i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od chvíle, kdy zboží převezmete nebo od data doručení na sjednané místo.

Na veškeré nožířské výrobky poskytujeme záruku po dobu 84 měsíců ode dne dodání.

Podrobnosti o záruce k jednotlivému výrobku mohou být uvedené na našem e-shopu u daného výrobku.

Pozáruční opravy výrobků neprovádíme.

 

Reklamace, Stížnosti

Reklamace se řídí ustanovením zákoníku ČR.

O reklamacích rozhodneme ihned po odborném posouzení vady.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací se pozastavuje v případě, že jsme neobdrželi veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, údajů o koupi apod.). Doplnění podkladů jsme povinni si od vás vyžádat v nejkratší možné době.

Při reklamaci máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě oprávněné reklamace. Uhradit vám můžeme nejnižší nutné náklady, především poštovné na zaslání reklamace. Je nutné, abyste o proplacení nákladů žádali bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Pokud máte stížnost k fungování našich služeb, přepravních služeb nebo jste prostě nespokojeni s vyřízením objednávky, dejte nám o tom, prosím, vědět, na adrese: sales@mikov.cz nebo telefonním čísle 412 394 113

V případě reklamace může být uplatněn tento poplatek v závislosti na stavu reklamovaného zboží: Umytí nože před jeho demontáží (v případě že výrobek dorazí znečištěný): 350,- Kč

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
 
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Ochrana osobních údajů

Informace o vás, zákaznících uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb v aktuálním znění.

Uzavřením smlouvy souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby, kdy se zpracováním osobních údajů vyjádříte nesouhlas.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Stížnosti spotřebitelů přijímáme na elektronické adrese sales@mikov.cz.

Obchodní podmínky pro e-shop Mikov platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Momentem uzavření kupní smlouvy přijímáte veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.